تماس ها

نمایش #
نام مقام تلفن حومه استان کشور
احمد فرید کاظمی رئیس ۰۷۷۴-۳۰۳۰۲۱ مزار شریف بلخ افغانستان
اسماعیل کاظمی مدیر شرکت ۰۷۶۶-۲۲۲۲۸۲ کابل کابل افغانستان
محمد ابراهیم کاظمی مدیر فروشات ۰۷۷۴-۱۰۵۳۱۳ مزار شریف بلخ افغانستان