ثبت دامنه های ملی

دامنه های ملی:

ثبت دامنه  .AF

ثب دامنه های ملی:

.COM.AF

.ORG.AF

.NET.AF

.GOV.AF

.EDU.AF


نیاز جواز شرکت:
دامنه های ملی کشور نیاز به جواز کار دارد و بابت ثبت دامنه باید راجستر یکی از ارگان های دولتی باشید.

زمان ثبت: ۲۴ الی ۴۸ ساعت روز های کاری

در صورت داشتن سوال با ما در تماس شوید